Τα καλλυντικά και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας είναι προϊόντα που ελέγχονται πλήρως από τη νομοθεσία σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους, από την προμήθεια των υλικών και την παραγωγή, μέχρι την χρήση και την απόρριψη.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1223/2009 αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως μία πλήρης και αποτελεσματική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στόχος του είναι η διασφάλιση μιας υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή και η απρόσκοπτη διακίνηση και ενδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009 είναι:

 • Τα καλλυντικά προϊόντα πρέπει να είναι ασφαλή και η ασφάλεια πρέπει να αποδεικνύεται και να καταγράφεται.
 • Δεν απαιτείται καταχώρηση ή πιστοποίηση των καλλυντικών αλλά μόνο η γνωστοποίηση της κυκλοφορίας τους στο κεντρικό σύστημα CPNP (και γνωστοποίηση των νανοϋλικών που περιέχουν τα προϊόντα).
 • Απαιτείται επαρκής και μη παραπλανητική πληροφόρηση προς τους καταναλωτές ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια κατά τη χρήση.
 • Οι ουσίες που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή απαγορεύονται με ελάχιστες εξαιρέσεις.
 • Οι αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των προϊόντων στην αγορά.

Οι κύριες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009 είναι:

 • Υποχρεώσεις των διαφόρων παραγόντων που εμπλέκονται στην εμπορία καλλυντικών.
 • Εκπόνηση έκθεσης ασφάλειας για κάθε καλλυντικό προϊόν που κυκλοφορεί στην αγορά από ειδικούς. Τα καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πρέπει να είναι ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία όταν χρησιμοποιούνται υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες.
 • Συστατικά υπό περιορισμό ή απαγόρευση χρήσης.
 • Επισήμανση προϊόντων:
  • Όνομα και διεύθυνση υπευθύνου κυκλοφορίας,
  • Λειτουργία του προϊόντος, για παράδειγμα «λοσιόν σώματος».
  • Προφυλάξεις κατά τη χρήση.
  • Περιεχόμενο.
  • Κατάλογος συστατικών με την κοινή επιστημονική ονοματολογία INCI: Διεθνής Ονοματολογία για τα Καλλυντικά Συστατικά. Τα μίγματα των αρωμάτων επισημαίνονται με τη λέξη “parfum” ενώ οι χρωστικές ουσίες με την ένδειξη CI (color index) και έναν πενταψήφιο αριθμό. Το σύμβολο «+/-» χρησιμοποιείται για τις χρωστικές που περιέχονται σε σειρές προϊόντων μακιγιάζ και σημαίνει «μπορεί να περιέχει».
  • Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή διάρκεια μετά το άνοιγμα.
  • Αριθμός παρτίδας ο οποίος επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.
 • Καλλυντικοεπαγρύπνηση (Cosmetovigilance): είναι η δραστηριότητα που αναλαμβάνει ο υπεύθυνος κυκλοφορίας των προϊόντων και αποσκοπεί στη συλλογή, αξιολόγηση και παρακολούθηση τυχαίων αναφορών σχετικά με ανεπιθύμητα συμβάντα που παρατηρούνται ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής ή εύλογα προβλέψιμης χρήσης καλλυντικών προϊόντων. Τα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα αναφέρονται άμεσα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ενώ οι πληροφορίες για το προϊόν που αναρτώνται στη βάση δεδομένων CPNP είναι προσβάσιμες από τα τοπικά Κέντρα Δηλητηριάσεων για την παροχή ταχείας και κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων.
 • Έλεγχος της αγοράς: ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων είναι η υπεύθυνη Εθνική Αρχή για τον έλεγχο των καλλυντικών προϊόντων στην αγορά.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ3(α)/91512, που εκδόθηκε στο ΦΕΚ 25Β’, την 15η Ιανουαρίου 2018, καθορίστηκαν οι διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 και άλλες διατάξεις για τα καλλυντικά προϊόντα.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Νομοθεσία των Καλλυντικών στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.eof.gr/web/guest/cosmetics