Νομοτεχνική Επιστημονική Επιτροπή

Η Νομοτεχνική Επιστημονική Επιτροπή είναι όργανο του ΠΣΒΑΚ, με σκοπό:

 • την επεξεργασία των διαφόρων κανονιστικών και επιστημονικών θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, παραγωγή, έλεγχο και κυκλοφορία των καλλυντικών προϊόντων, στην Ελλάδα, την Ευρώπη και άλλες χώρες, μέσω της ενημέρωσης που λαμβάνει από την Cosmetics Europe και τις Αρμόδιες Αρχές,
 • την ενημέρωση για θέματα που αφορούν αλλαγές στη νομοθεσία των καλλυντικών προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και όλα τα μέλη του ΠΣΒΑΚ,
 • την επικοινωνία και διαβούλευση των θεμάτων αυτών με τις Αρμόδιες Αρχές,
 • την υποστήριξη των σκοπών του ΠΣΒΑΚ, όπως ορίζονται στο καταστατικό λειτουργίας του.

Επιτροπή Marketing, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Marketing, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης είναι όργανο του ΠΣΒΑΚ, για την υποστήριξη των σκοπών του όπως ορίζονται στο καταστατικό λειτουργίας του.

Οι κύριοι σκοποί της ΕΜΕΕ είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και επιδραστικότητας του Συνδέσμου για τη διασφάλιση και προώθηση των συμφερόντων των μελών του και του κλάδου γενικότερα και η ενίσχυση των μελών του με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την επιτυχή λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

Οι κύριοι άξονες δραστηριοποίησης της ΕΜΕΕ είναι:

Α) Ενημέρωση και Εκπαίδευση

 • Συλλογή πληροφοριών για τις εξελίξεις στον κλαδο των καλλυντικών (καταναλωτικές τάσεις, τεχνολογία – ψηφιακός μετασχηματισμός κλπ.).
 • Συμβολή στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μελών του ΠΣΒΑΚ καθώς και ενημέρωσή τους για τα θέματα του κλάδου των καλλυντικών (θεματικές παρουσιάσεις από εξωτερικούς συνεργάτες κλπ.).

Β) Επιδραστικότητα

 • Ανάπτυξη/ενίσχυση συνεργασιών και επαφών με key stakeholders της αγοράς για την προώθηση των στόχων του ΠΣΒΑΚ και των μελών του.
 • Συμβολή στη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για τα ελληνικά καλλυντικά και εξασφάλιση της στήριξης των σχετικών φορέων, σε συνεργασία και προς υποστήριξη της Επιτροπής Εξαγωγών του ΠΣΒΑΚ.

Γ) Εξωστρέφεια

 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας του ΠΣΒΑΚ, με απώτερο στόχο την αύξηση της επιρροής του και την προσέλκυση νέων μελών (παρουσία σε συνέδρια, διοργάνωση beauty day, άρθρα, συνεντεύξεις κλπ.).
 • Ενίσχυση της παρουσίας στα επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα (και τα διαδικτυακά όπως το LinkedIn) με στόχο την επικοινωνία και προώθηση των δράσεων/πρωτοβουλιών του ΠΣΒΑΚ.
 • Αναμόρφωση/διαχείριση του ιστοτόπου με στόχο την ανάδειξη όλων των παραπάνω αξόνων.

Επιτροπή Εξαγωγών

Η Επιτροπή Εξαγωγών είναι όργανο του ΠΣΒΑΚ, για την υποστήριξη των σκοπών του όπως ορίζονται στο καταστατικό λειτουργίας του.

Οι κύριοι σκοποί της ΕΠΕΞ είναι η υποστήριξη των μελών του ΠΣΒΑΚ για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και την βελτίωση της εικόνας και της ταυτότητας του ελληνικού καλλυντικού στο εξωτερικό με στόχο την ενίσχυση του κλάδου συνολικά.

Οι κύριοι άξονες δραστηριοποίησης της ΕΠΕΞ είναι:

 • Δημιουργία συμβουλευτικού Data base ΠΣΒΑΚ για τις εξαγωγές. Δημιουργία διαδικασίας για την υποβολή ερωτημάτων από τα μέλη προς τον Σύνδεσμο, που θα σχετίζονται με τα προαπαιτούμενα για την εξαγωγή καλλυντικών σε κάποια χώρα, μέσω της συμπλήρωσης φόρμας, με συγκεκριμένα στοιχεία.
 • Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας με το Enterprise Greece (EG), και τους Εμπορικούς Ακολούθους των Ελληνικών Πρεσβειών με στόχο την οργάνωση συμμετοχών σε εκθέσεις-σεμινάρια, επιχειρηματικών συναντήσεων και εξεύρεση νέων συνεργατών.
 • Δημιουργία του κοινού οράματος που θα διαφοροποιήσει και θα προβάλλει το Ελληνικό καλλυντικό στις διεθνείς αγορές.