Ο ΠΣΒΑΚ σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας και για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα του ΠΣΒΑΚ.

Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις  χρήσης της ιστοσελίδας. Χρησιµοποιώντας την ιστοσελίδα τεκµαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καµία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε εκ των όρων και προϋποθέσεων αυτών, παρακαλούµε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα και να µην κάνετε χρήση αυτής.

Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας απευθύνεται σε ενήλικες και δεν έχει σχεδιαστεί προς χρήση από ανηλίκους.

Αποθήκευση Στοιχείων – Προστασία δεδοµένων

Ο ΠΣΒΑΚ διασφαλίζει την προστασία και εµπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδοµένων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Προσωπικά σας δεδοµένα αποθηκεύονται µόνο εφόσον εσείς εκουσίως τα καταχωρήσατε στα αντίστοιχα πεδία επικοινωνίας με τον ΠΣΒΑΚ. Ο ΠΣΒΑΚ συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά τα δεδοµένα, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Τα κείµενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τα αρχεία κίνησης, τα αρχεία εικόνας και η διάταξή τους στην ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται ρητώς η αναδιανοµή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση ή αναµετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της ιστοσελίδας µε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο µέσο. Ενδέχεται η ιστοσελίδα να περιέχει εικόνες, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των οποίων ανήκουν σε τρίτους.

Εγγυήσεις – Αποκλεισμός ευθύνης

Ο ΠΣΒΑΚ προσπαθεί να ενημερώνει το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα και να παρέχει ακριβείς πληροφορίες. Ωστόσο, ο ΠΣΒΑΚ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι ακριβείς, και ενδέχεται να περιλαµβάνουν λάθη και ανακρίβειες.

Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα αυτή γίνεται µε δική σας ευθύνη και αναλαµβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας.

Ο ΠΣΒΑΚ σε καµία περίπτωση δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για τυχόν παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα και οποιεσδήποτε άµεσες ή έµµεσες, θετικές, αποθετικές ή παρεπόµενες ζηµίες που σχετίζονται µε τις πληροφορίες αυτές. Ο αποκλεισµός της ευθύνης του ΠΣΒΑΚ συµπεριλαµβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζηµίας από τυχόν µετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό του χρήστη.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατή µόνο σύµφωνα µε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, υποχρεούστε σε  αποζηµίωση του ΠΣΒΑΚ των υπαλλήλων, στελεχών και συνεργατών του σχετικά µε κάθε απώλεια, έξοδο, ζηµία και κόστος, συµπεριλαµβανοµένης και της εύλογης αµοιβής των νοµικών της συµβούλων, που τυχόν προκύψουν από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς.

Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει, με υπερ-συνδέσεις, πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσµο. Ο ΠΣΒΑΚ δεν έχει επαληθεύσει όλες τις ιστοσελίδες που πιθανώς είναι συνδεδεμένες με τη δική του, ούτε το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που διατίθενται σε αυτές. Συνεπώς, ο ΠΣΒΑΚ δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς το περιεχόµενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την αποδοτικότητα, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες των εν λόγω ιστοσελίδων. Η χρήση αυτών των ιστοσελίδων από τον χρήστη αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου.

Το δε περιεχόμενο τους δεν δεσµεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο τον ΠΣΒΑΚ ενώ οποιαδήποτε παραποµπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες µέσω της ιστοσελίδας δεν συνιστά, και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

Άλλοι όροι και προϋποθέσεις

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση της παρούσας κριθεί παράνοµος, άκυρος ή µη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραµµένος και σε καµία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσµευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

Ο ΠΣΒΑΚ δύναται ανά πάσα στιγµή να τροποποιήσει ή και να διαγράψει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, εν όλω ή εν µέρει, και κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα θεωρείται ότι δεσµεύει τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας από τη στιγµή που οι εν λόγω αλλαγές εµφανισθούν σε αυτή. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από τους χρήστες.

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήµατα να µην είναι προσβάσιµη λόγω εργασιών αναβάθµισης ή µηχανικών, επικοινωνιακών, λογισµικών ή άλλων τεχνικών προβληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων προβληµάτων που οφείλονται σε τρίτους. Ο ΠΣΒΑΚ δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήµατα µη προσβασιµότητας στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει µε άλλο τρόπο τη διάρκειά τους.

Σε κάθε περίπτωση ο ΠΣΒΑΚ δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερµατίσει οριστικά τη λειτουργία της ιστοσελίδας εν όλω ή εν µέρει.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και η χρήση αυτής διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται µε τη χρήση ή/και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα ∆ικαστήρια της Αθήνας.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά µε οποιοδήποτε σηµείο της ιστοσελίδας ή επιθυµείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας για οποιοδήποτε λόγο, µπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: +30 210 68 28 955-6 , Fax: +30 210 68 28 956 , email : info@psvak.gr

Ειδικότερα σε ότι αφορά προσωπικά σας δεδοµένα που τυχόν έχετε υποβάλει µέσω της ιστοσελίδας του ΠΣΒΑΚ εάν θέλετε τα εν λόγω δεδοµένα να διορθωθούν, άλλως τροποποιηθούν ή διαγραφούν, µπορείτε να αποστείλλετε το αίτηµά σας µέσω της φόρµας επικοινωνίας της ιστοσελίδας του ΠΣΒΑΚ.

Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαΐου 2018
Η παρούσα ιστοσελίδα τηρείται από τον ΠΣΒΑΚ