ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΘΕΜΑ

ΔΥΓ3(α)/ΓΠ.132979

ΦΕΚ 352 18.3.2005

ΤΕΥΧΟΣ Β ΄

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον Τομέα των Καλλυντικών. Κωδικοποιημένο κείμενο της Οδηγίας 76/768/ΕΟΚ και των τροποποιήσεων της μέχρι και την 7η Τροποποίηση και τις Προσαρμογές στην Τεχνική Πρόοδο μέχρι και την Οδηγία 2004/94/ΕΚ της 15.9.2004

ΔΥΓ3α/ΓΠ. 2602/2006

ΦΕΚ 795 3.7.2006

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες 2005/42/ΕΚ, 2005/52/ΕΚ και 2005/9/ΕΚ . Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον Τομέα των Καλλυντικών - ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005). Προσαρμογή στην Τεχνική Πρόοδο των Παραρτημάτων της Περί Καλλυντικών Οδηγίας.

Α.Π.Γ. ΔΥΓ3α/79603/06

ΦΕΚ 113 1.2.2007

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2005/80/ΕΚ της Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των Παραρτημάτων II και III στην Τεχνική Πρόοδο.

ΔΥΓ3α/Γ.Π 125343/06

ΦΕΚ 227 23.2.2007

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/65/ΕΚ της Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των Παραρτημάτων II και III στην Τεχνική Πρόοδο.

ΔΥΓ3Α/Γ.Π.142437/06

ΦΕΚ 249 27.2.2007

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/78/ΕΚ της Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή του Παραρτήματος II στην Τεχνική Πρόοδο.

ΔΥΓ3α/Γ.Π.65217/2007

ΦΕΚ 1887 14.9.2007

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2007/17/ΕΚ της Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των Παραρτημάτων ΙII και VI στην Τεχνική Πρόοδο.

ΔΥΓ3α/1014

ΦΕΚ 331 29.2.2008

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική Οδηγία 2007/53/ΕΚ της Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή του Παραρτημάτος ΙΙΙ στην Τεχνική Πρόοδο. Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική Οδηγία 2007/1/ΕΚ της Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή του Παραρτημάτος ΙΙ στην Τεχνική Πρόοδο. Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική Οδηγία 2007/67/ΕΚ της Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή του Παραρτημάτος ΙΙΙ στην Τεχνική Πρόοδο. Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική Οδηγία 2007/22/ΕΚ της Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή των Παραρτημάτων ΙV και VI στην Τεχνική Πρόοδο.

ΔΥΓ3α/Γ.Π. 1018

ΦΕΚ 520 24.3.2008

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική Οδηγία 2007/54/ΕΚ της Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ στην Τεχνική Πρόοδο.

ΔΥΓ3α/Γ.Π. 88842

ΦΕΚ 1706 26.8.2008

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική Οδηγία 2008/14/ΕΚ της Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή του Παραρτήματος ΙΙΙ στην Τεχνική Πρόοδο.

ΔΥΓ3α/Γ.Π.88846

ΦΕΚ 1707 26.8.2008

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική Οδηγία 2008/42/ΕΚ της Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ στην Τεχνική Πρόοδο.

ΔΥΓ3Α/Γ.Π.157653

ΦΕΚ 179 5.2.2009

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική Οδηγία 2008/88/ΕΚ της Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ στην Τεχνική Πρόοδο.
ΔΥΓ3α/Γ.Π. 53013

ΦΕΚ 1387

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική Οδηγία 2009/6/ΕΚ της Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ στην Τεχνική Πρόοδο.
ΔΥΓ3α/Γ.Π. 86208

ΦΕΚ 2202

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική Οδηγία 2009/36/ΕΚ της Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή του Παραρτήματος ΙΙΙ στην Τεχνική Πρόοδο.
ΔΥΓ3α/Γ.Π. 37784

ΦΕΚ 2194 2.10.2009

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική Οδηγία 2008/123/ΕΚ της Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή του Παραρτήματος ΙΙ και VII στην Τεχνική Πρόοδο.
ΔΥΓ 3α/Γ.Π. 17511/2010

ΦΕΚ 444 15.4.2010

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες 2009/129/ΕΚ και 2009/130/ΕΚ της Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή του Παραρτήματος ΙΙΙ στην Τεχνική Πρόοδο.
ΔΥΓ 3Α/Γ.Π. 17513/2010

ΦΕΚ 599 6.5.2010

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες 2009/134/ΕΚ της Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή του Παραρτήματος ΙΙΙ στην Τεχνική Πρόοδο.
ΔΥΓ 3α/Γ.Π.58223

ΦΕΚ 1122 23.7.2010

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική Οδηγία 2008/112/ΕΕ. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) ώστε να προσαρμοσθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων.
ΔΥΓ 3α/Γ.Π.63117

ΦΕΚ 1283 6.8.2010

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική Οδηγία 2009/164/ΕΕ. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ στην Τεχνική Πρόοδο.
ΔΥΓ 3α/Γ.Π.63114

ΦΕΚ 1186 6.8.2010

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική Οδηγία 2010/4/ΕΕ. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή του Παραρτήματος ΙΙΙ στην Τεχνική Πρόοδο.
ΔΥΓ 3α/Γ.Π.67487

ΦΕΚ 1871 24.8.2011

ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική Οδηγία 2011/59/ΕΕ Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979 (ΦΕΚ 352, Β΄18.3.2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ στην Τεχνική Πρόοδο.