Στις αρχές του 1970 τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποφάσισαν να εναρμονίσουν τις Εθνικές Νομοθεσίες των καλλυντικών με κύριο σκοπό την προστασία του Καταναλωτή και την δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας των καλλυντικών προϊόντων στην Κοινότητα. Η Περί Καλλυντικών Οδηγία 76/768/EC υιοθετήθηκε στις 27 Ιουλίου 1976 και από τότε έχει τροποποιηθεί 7 φορές.

 

    Η διάθεση στην αγορά ασφαλών προϊόντων είναι ο κύριος σκοπός της Περί Καλλυντικών Οδηγίας και η ευθύνη τους ανατίθεται στην Βιομηχανία Καλλυντικών. Ο κλάδος των καλλυντικών υπόκειται σε μία από τις πιο αυστηρές νομοθεσίες σε σχέση με όλα τα άλλα καταναλωτικά προϊόντα. Η 7η Τροποποίηση της Περί Καλλυντικών Οδηγίας υιοθετήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2003 και η εναρμόνιση της στην Ελλάδα έγινε με το ΦΕΚ 352, Τεύχος Β΄  της 18ης Μαρτίου 2005.