Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε:

 

    1. Τακτικά: Τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται να γίνουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα ή κατοικία στην Ελλάδα, τα οποία είναι παραγωγοί, έμποροι ή επίσημοι ή εξουσιοδοτημένοι διανομείς ή αντιπρόσωποι καλλυντικών και αρωματικών προϊόντων στην Ελλάδα. Εξαιρούνται αυτοί που πωλούν τα ως άνω προϊόντα κατά κύριο λόγο λιανικώς.

 

    2. Συνδεδεμένα: Αυτά είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να καταστούν τακτικά μέλη του Σωματείου, αλλά συμμετέχουν στο Σωματείο λόγω της εν γένει σχέσης ή συνδρομής τους στον κλάδο. Τα συνδεδεμένα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

 

Διαδικασία εγγραφής τακτικού μέλους

 

    Προκειμένου φυσικό ή νομικό πρόσωπο να γίνει δεκτό ως τακτικό μέλος του Σωματείου οφείλει να υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετική αίτηση συνοδευόμενη από ένα συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα ορίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Η αίτηση πρέπει να προσυπογραφεί και από τρία (3) τακτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία προτείνουν την είσοδο του νέου μέλους στο Σωματείο.

 

    Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο επιθυμεί να καταστεί τακτικό μέλος του Σωματείου οφείλει, εκτός από την παραπάνω αίτηση, να καταθέσει ειδική εξουσιοδότηση για τη νόμιμη εκπροσώπησή του από πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ή διευθυντικό στέλεχός του.

 

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποφασίζει επί της αιτήσεως με μυστική ψηφοφορία, δεν δικαιούται όμως να αποδεχτεί την είσοδο του αιτούντος ως μέλος, εάν αυτός δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει υπέρ της εισόδου του νέου μέλους, προβαίνει στην εγγραφή του στα οικεία Μητρώα του Σωματείου .

 

Συνδρομή τακτικών και συνδεδεμένων μελών

 

    Το κάθε τακτικό μέλος οφείλει να καταβάλλει ετήσια συνδρομή, η οποία καθορίζεται με βάση το κύκλο εργασιών του όπως περιγράφεται κάτωθι.

    Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται εφ’ άπαξ, ή σε εξαμηνιαίες δόσεις.

Συνημμένα θα βρείτε την αίτηση εγγραφής σε μορφή Adobe Acrobat