Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε:

 

    1. Τακτικά: Τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται να γίνουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα ή κατοικία στην Ελλάδα, τα οποία είναι παραγωγοί, έμποροι ή επίσημοι ή εξουσιοδοτημένοι διανομείς ή αντιπρόσωποι καλλυντικών και αρωματικών προϊόντων στην Ελλάδα. Εξαιρούνται αυτοί που πωλούν τα ως άνω προϊόντα κατά κύριο λόγο λιανικώς.

 

    2. Συνδεδεμένα: Αυτά είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να καταστούν τακτικά μέλη του Σωματείου, αλλά συμμετέχουν στο Σωματείο λόγω της εν γένει σχέσης ή συνδρομής τους στον κλάδο. Τα συνδεδεμένα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.