Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανίας Καλλυντικών (Cosmetics Europe) δημοσιεύει τα ετήσια Στατιστικά Στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Αγορά. Για το 2014 η Αγορά Καλλυντικών ανέρχεται σε 72.531 δις .

Παρατίθεται Πίνακας με την αξία και την αύξηση της αγοράς για τα 25 κράτη-μέλη (εκτός Κύπρου και Μάλτας) της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της Νορβηγίας και Ελβετίας.