Τα καλλυντικά προϊόντα μπορούν να χωριστούν σε 5 μεγάλες κατηγορίες:

Εδώ δίνονται οι εκτιμήσεις της Βιομηχανίας Καλλυντικών για το μερίδιο αγοράς για κάθε μία από τις κατηγορίες.