Στο παρακάτω συνημμένο θα βρείτε το καταστατικό του Σωματείου. Adobe Acrobat