Να προστατεύει και να προάγει τα οικονομικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του, βελτιώνοντας τους όρους άσκησης του επαγγέλματος και να επιδιώκει την αναβάθμιση του.

 

    Να συνδράμει στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας αρωγής μεταξύ των μελών, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Σωματείου και καθενός χωριστά.

 

    Να συνεργάζεται με τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές των οποίων οι κανονιστικές πράξεις και τα πρότυπα επηρεάζουν τον κλάδο και να συνομιλεί για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με άλλους κλάδους, οργανισμούς και ενώσεις.

 

    Να αποτελεί τον αποκλειστικό και επίσημο εκπρόσωπο του ελληνικού κλάδου καλλυντικών για τη νομοθεσία των καλλυντικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

    Να αντλεί πολύτιμες πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο χώρο των καλλυντικών (επιστήμη, τεχνολογία, αγορά, δίκαιο) και να ενημερώνει συνεχώς και σε βάθος τα μέλη του.